DUBLIN CORE METADATA INITIATIVE

Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description

Data wydania: 1999-07-02

Identyfikator: http://purl.org/dc/documents/rec-dces-19990702.htm

Polski przekład: Marek Nahotko, 2000-10-28

Status dokumentu: Angielska wersja tego dokumentu, dostępna pod adresem internetowym podanym w rubryce Identyfikator (powyżej), jest rekomendowana przez Dublin Core Metadata Initiative. Rekomendacja oznacza, że treść tej specyfikacji jest ustabilizowana i stosujący ją mają poparcie społeczności użytkowników Dublin Core.

Opis dokumentu: Dokument ten jest opisem informacyjnym, wersja 1.1 Zestawu Elementów Metadanych Dublin Core. Dokument ten zastępuje Zestaw Elementów Metadanych Dublin Core, wersja 1.0. W celu uzyskania dalszych informacje na temat warsztatów, raportów, referatów grup roboczych, projektów i nowych rozwiązań dotyczących zestawu Elementów Metadanych Dublin Core zob. stronę domową Dublin Core (http://purl.org/dc/).


Wstęp

Dokument ten przedstawia skrótowo zmodyfikowane definicje elementów metadanych Dublin Core w takiej formie, w jakiej zostały one pierwotnie zdefiniowane w RFC2413 (http://www.ietf.org/rcf/rcf2413.txt). Zmodyfikowane definicje elementów są oficjalnie nazwane wersją 1.1.

W definicjach wykorzystano formalny standard do opisu elementów metadanych. Dzięki takiemu sformalizowaniu tego dokumentu uzyskano większą zgodność z innymi schematami metadanych, ściślejsze określenie zakresu, spójność i jednoznaczność definicji elementów metadanych Dublin Core.

Każdy element Dublin Core jest zdefiniowany przy użyciu zestawu dziesięciu atrybutów opisanych w normie ISO/IEC 11179 (ftp://sdct-sunsrv1.ncsl.nist.gov/x318/11179/) dotyczącej opisu elementów danych. Zawiera ona następujące atrybuty:

Sześć z dziesięciu powyższych atrybutów jest wspólnych dla wszystkich elementów Dublin Core. Są to, odpowiednio wraz z ich wartościami:

Wersja: 1.1
Autoryzacja rejestracji: Dublin Core Metadata Initiative
Język: pl (dla polskich definicji)
Obligatoryjność: opcjonalna
Typ danych: ciąg znaków
Maksymalna powtarzalność: nieograniczona

Powyższe atrybuty nie będą powtarzane w przedstawionych w dalszej części dokumentu definicjach, pomimo że stanowią one część formalnej definicji elementów.

Przedstawione tu definicje zawierają zarówno warstwę semantyczną jak i formę prezentacji elementów Dublin Core. Atrybut Definicja obejmuje semantykę pojęcia, a atrybuty Typ danych i Komentarz obejmują prezentację formy danych.

Każda definicja Dublin Core dotyczy opisywanego źródła. Źródło jest definiowane w RFC2396 (http://www.ietf.org/rfc/rfc2369.txt) jako "wszystko, co posiada tożsamość", w sensie "wszystko, co jest identyfikowalne". Dla celów metadanych Dublin Core źródło jest zazwyczaj źródłem informacyjnym lub stanowi podstawę dla prowadzenia usług, ale może być także stosowane szerzej.

Element: Tytuł

Nazwa: Tytuł
Identyfikator:   Title
Definicja: Nazwa nadana źródłu.
Komentarz: Zasadniczo Tytuł będzie nazwą, pod którą źródło jest formalnie znane.

Element: Twórca

Nazwa: Twórca
Identyfikator:   Creator
Definicja: Jednostka głównie odpowiedzialna za stworzenie treści źródła
Komentarz: Przykładami Twórcy są osoby fizyczne, ciała korporatywne lub usługi.
Zasadniczo nazwa Twórcy powinna być używana do oznaczenia tej jednostki

Element: Opis rzeczowy

Nazwa: Opis rzeczowy
Identyfikator:   Subject
Definicja: Temat treści źródła
Komentarz: Zasadniczo Opis rzeczowy będzie wyrażony w formie słów kluczowych, haseł przedmiotowych lub symboli klasyfikacji opisujących temat źródła.
Rekomenduje się wybór wartości elementu Opis rzeczowy ze słownika kontrolowanego lub formalnego schematu klasyfikacji.

Element: Opis

Nazwa: Opis
Identyfikator:   Description
Definicja: Wyliczenie zawartości treści źródła.
Komentarz: Opis może np. zawierać (chociaż nie tylko): abstrakt, spis treści, odesłanie do graficznego przedstawienia treści lub swobodny tekst określający treść.

Element: Wydawca

Nazwa: Wydawca
Identyfikator:   Publisher
Definicja: Jednostka odpowiedzialna za udostępnienie źródła
Komentarz: Przykładami wydawcy są osoby fizyczne, instytucje, organizacje lub usługi. Zasadniczo dla określenia tego elementu należy użyć nazwy Wydawcy.

Element: Współtwórca

Nazwa: Współtwórca
Identyfikator:   Contributor
Definicja: Jednostka odpowiedzialna za współudział w tworzeniu treści źródła.
Komentarz: Przykładami współtwórcy są osoby fizyczne, ciała zbiorowe lub usługi.
Zasadniczo dla określenia tego elementu należy użyć nazwy Współtwórcy.

Element: Data

Nazwa: Data
Identyfikator:   Date
Definicja: Data związana z wydarzeniem w okresie istnienia źródła
Komentarz: W typowych przypadkach Data będzie związana z powstaniem lub dostępnością źródła. Rekomendowany najlepszy sposób na kodowanie daty jest zdefiniowany w profilu ISO 8601 (http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime) jako format RRRR-MM-DD.

Element: Typ

Nazwa: Typ źródła
Identyfikator:   Type
Definicja: Natura lub kategoria treści źródła.
Komentarz: Ten element zawiera terminy opisujące ogólne kategorie, funkcje, gatunki lub poziomy agregacji dla treści. Rekomenduje się wybór wartości elementu Typ z kontrolowanego słownika (np. wersja robocza listy Typów Dublin Core - http://purl.org/DC/documents/wd-typelist.htm). Dla opisu fizycznej lub cyfrowej materializacji źródła należy użyć elementu FORMAT.

Element: Format

Nazwa: Format
Identyfikator:   Format
Definicja: Fizyczna lub cyfrowa materializacja źródła.
Komentarz: W typowych sytuacjach Format może zawierać typ mediów lub wymiary źródła. Format może być użyty dla określenia oprogramowania, sprzętu lub innego wyposażenia niezbędnego do wyświetlenia lub działania źródła. Przykładami wymiarów mogą być rozmiar i czas trwania. Rekomenduje się wybór wartości z kontrolowanego słownika (np. lista Typów Mediów Internetu - http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/media-types, definiująca formaty mediów komputerowych).

Element: Identyfikator

Nazwa: Identyfikator źródła
Identyfikator:   Identifier
Definicja: Jednoznaczny odnośnik do źródła w obrębie danego kontekstu.
Komentarz: Rekomenduje się identyfikowanie źródła poprzez ciąg znaków lub numer dostosowany do formalnego systemu identyfikacyjnego.
Przykładem formalnego systemu identyfikacyjnego jest Uniform Resource Identifier (URI) (zawierający Uniform Resource Locator (URL)), Digital Object Identifier (DOI) oraz International Standard Book Number (ISBN).

Element: Źródło

Nazwa: Źródło
Identyfikator:   Source
Definicja: Odesłanie do pierwotnego źródła, z którego pochodzi opisywane źródło.
Komentarz: Dane źródło może pochodzić ze źródła pierwotnego w całości lub części. Rekomendowanym najlepszym sposobem jest odesłanie do źródła poprzez ciąg znaków lub numer dostosowany do formalnego systemu identyfikacyjnego.

Element: Język

Nazwa: Język
Identyfikator:   Language
Definicja: Język treści intelektualnych źródła.
Komentarz: Rekomendowanym najlepszym sposobem dla tworzenia wartości elementu Język jest ich definiowanie przy użyciu RFC 1766 (http://ww.ietf.org/rfc/rfc1766.txt), który zawiera dwuliterowy kod języka (pobrany z normy ISO 639 - http://ww.oasis-open.org/cover/iso639a.html), po którym opcjonalnie następuje dwuliterowy kod kraju (pobrany z normy ISO 3166 - http://www.oasis-open.org/cover/country3166.html). Np. 'en' dla angielskiego, 'fr' dla francuskiego lub 'en-uk' dla angielskiego używanego w Wlk. Brytanii.

Element: Relacja

Nazwa: Relacja
Identyfikator:   Relation
Definicja: Odesłanie do źródła pozostającego w relacji z tym opisywanym.
Komentarz: Rekomenduje się powiązanie źródła przy pomocy ciągu znaków lub numeru dostosowanego do formalnego systemu identyfikacyjnego.

Element: Miejsce i czas

Nazwa: Miejsce i czas
Identyfikator:   Coverage
Definicja: Zasięg treści źródła
Komentarz: Miejsce i czas w typowych sytuacjach zawiera lokalizację przestrzenną (nazwa miejsca lub współrzędne geograficzne), okres czasowy (określenie okresu, data lub zakres dat) lub jurysdykcję (taką, jak nazwa jednostki administracyjnej).
Rekomenduje się wybór wartości elementu Miejsce i Czas ze słownika kontrolowanego (np. Thesaurus of Geographic Names - http://ahiva.pub.getty.edu/tgn_browser/). Następnie, jeśli jest to celowe, użyte zostaną nazwy miejsc lub okresy czasu, przy czym preferowane są identyfikatory numeryczne takie jak zestawy współrzędnych lub zakresy dat.

Element: Własność

Nazwa: Prawa Własności
Identyfikator:   Rights
Definicja: Informacja o prawach własności do źródła
Komentarz: W sytuacjach typowych element Własność będzie zawierał określenie praw własności dla źródła lub odesłanie do serwisu dostarczającego taką informację. Informacja o własności przedstawiona jest często jako Intellectual Property Rights (IPR), Copyright i różnego rodzaju określenia własności.
Jeżeli brak jest elementu Własność, nie można dokonywać żadnych założeń co do jego statusu i innych praw dotyczących źródła.